ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓAz adatkezelő megnevezése


Az Apcom Hungary Kft. (a továbbiakban: Apcom Hungary) az Apple és más elektronikai termékek gyártóinak magyarországi hivatalos disztribútor partnercége és számos más kiegészítő termék importőre. Az Apcom Hungary nagykereskedelmi tevékenysége során viszonteladói részére webáruházat üzemeltet (http://www.apcom.hu/viszonteladoi-feltetelek.html). Az Apcom Hungary nem folytat kiskereskedelmi tevékenységet.


Cégnév: Apcom Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: Apcom Hungary Kft.)

Székhely: 1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13. D ép. (Graphisoft park, DT/D épület)

Cégjegyzékszám: 01-09-962563 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Adószám: 23373682-2-41

Telefonszám: +36 1 4353500

Email cím: info@apcom.hu

Honlap: http://www.apcom.hu

               

Az Apcom Hungary által végzett adatkezelés 


Az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: Rendelet, GDPR) adatvédelmi előírásai a természetes személyek adatainak védelmére terjednek ki. Az Apcom nagykereskedelmi tevékenysége főszabályként nem jár természetes személyek adatainak kezelésével. Egyes esetekben ugyanakkor mégis előfordulnak olyan esetek, amelyek során személyes adatok kezelését végzi. Az Apcom elhivatott a tekintetben, hogy adatkezelési folyamatai megfeleljenek a Rendelet előírásainak.


A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése érdekében szíves tudomására hozzuk, hogy a Rendelet alapján:

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy (…), amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.


Az egyes adatkezelések bemutatása (cél, jogalap, időtartam, kezelt adatok köre)


Webáruház regisztráció során megadott személyes adatok kezelése


Az adatkezelés rövid leírása

A viszonteladói webáruházba történő regisztrációról tájékoztatás a http://www.apcom.hu/viszonteladoi-feltetelek.html oldalon érhető el.

A regisztrációs Adatlapon az Apcom Hungary kapcsolattartói adatok megadását kéri (ügyvezető, cégvezető, logisztikai vezető, pénzügyi vezető, értékesítési vezető, szerviz vezető).

A regisztrációhoz kapcsolódóan az Apcom c Hungary égkivonatot és aláírási címpéldányt kér benyújtani.

Az adatkezelés célja a kereskedelmi kapcsolat létrehozása, amely jogszerű adatkezelési cél. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) értelmében „Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás:olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.”

Az Elker tv. 13/A. § (3) bek. értelmében „A szolgáltató (...) a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.”

A Rendelet (47) preambulum bekezdése szerint a jogalap tekintetében: „... jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll”

A bekért cégiratok tekintetében az adatkezelés célja a leendő partner cég ellenőrzése. E tekintetben a jogos érdeken alapuló adatkezelést a Rendelet (47) preambulum bekezdése is megalapozza, az alábbiak szerint: „Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül.”

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a viszonteladó partner, valamint az Apcom Hungary elektronikus kereskedelmi kapcsolatának létrehozásával, a partner cégadatainak ellenőrzésével kapcsolatos jogos érdeke azonosítható. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érdekmérlegelési tesztet kell végezni, amelynek eredményéről tájékoztatni kell az érintetteket. A kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet az Apcom Hungary elvégezte. Az érdekmérlegelési teszt alátámasztja, hogy az Apcom Hungary jogos érdeke nem jelent aránytalan korlátozást az érintett személyes adatainak védelméhez fűződő jogára. 

Kezet adatok köre

A kapcsolattartó személyek neve, email címe, telefonszáma.

Cégkivonatban és aláírási címpéldányban feltüntetett személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama

A szerződéses kapcsolat megszűnéséig.

Kapcsolódó informatikai rendszerek

Az Apcom Hungary ügyviteli rendszerei és webshopja.


Nagykereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan szerződésben megjelölt kapcsolattartói adatok kezelése


Az adatkezelés rövid leírása

Az Apcom Hungary által a működési körében a viszonteladó és kereskedelmi partner cégekkel megkötött szerződések kapcsolattartói adatokat tartalmaznak. A kapcsolattartóként megjelölt személyekre vonatkozó adatok (név, telefonszám, e-mail cím) kizárólag olyan információkat tartalmaznak, amelyek kezelése ügyfélkapcsolat létesítése és fenntartása céljából szükségesek. 

Az adatkezelés célja a szerződéses kapcsolat fenntartása a szerződések teljesítése érdekében, amely jogszerű adatkezelési cél. 

Az adatkezelés jogalapja:

A Rendelet (47) preambulum bekezdése szerint a jogalap tekintetében: „... jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll”

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a partner, valamint az Apcom  Hungary kereskedelmi kapcsolatának teljesítésével, fenntartásával kapcsolatos jogos érdeke azonosítható. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érdekmérlegelési tesztet kell végezni, amelynek eredményéről tájékoztatni kell az érintetteket. A kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet az Apcom Hungary elvégezte. Az érdekmérlegelési teszt alátámasztja, hogy az Apcom Hungary jogos érdeke nem jelent aránytalan korlátozást az érintett személyes adatainak védelméhez fűződő jogára. 

Kezet adatok köre

A kapcsolattartónak kijelölt személy neve, email címe, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama

A szerződésesből eredő követelések elévüléséig. 

Kapcsolódó informatikai rendszerek

Az Apcom Hungary ügyviteli rendszerei és webshopja.
Nagykereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó marketinganyag, hírlevél küldése a viszonteladók részére


Az adatkezelés rövid leírása:

Magánszemély felé irányuló marketing tevékenység nem valósul meg, hírlevél és marketinganyagok küldése az Apcom Hungary részéről kizárólag a kereskedelmi partner cégek, regisztrált viszonteladók részére történik, a megadott kapcsolattartói email címre. 

Az emailben megküldött hírlevelek útján termékpromóció és egyéb direkt marketing tevékenység, reklámok küldése történik. Egyéb direkt marketing levél emailben történő küldése esetén annak tartalma új termék, szoftverfrissítés, terméktámogatás megjelenéséről szóló tájékoztatás, valamint termékleírás szokott lenni. 

Az adatkezelés célja kereskedelmi ajánlatok eljuttatása a kereskedelmi partnerek, viszonteladók felé, amely jogszerű adatkezelési cél.

Leiratkozási lehetőség – mint a tiltakozáshoz való jog biztosítása – mind a  hírlevél mind a marketinganyagok esetében biztosított. 

Adatkezelés jogalapja 

Az üzleti partnereknek küldött direkt marketing üzentek a Rendelet (47) preambulum bekezdése szerint kezelendők, amely alapján „Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető” továbbá  „... jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll” .

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Apcom Hungary jogos érdeke azonosítható. 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érdekmérlegelési tesztet kell végezni, amelynek eredményéről tájékoztatni kell az érintetteket. A kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet az Apcom Hungary elvégezte. Az érdekmérlegelési teszt alátámasztja, hogy az Apcom Hungary jogos érdeke nem jelent aránytalan korlátozást az érintett személyes adatainak védelméhez fűződő jogára. 

Kezelt adatok köre

A kapcsolattartónak kijelölt személy neve, email címe.

Leiratkozás időpontja. 

Az adatkezelés időtartama

A szerződéses kapcsolat megszűnéséig, vagy ezt megelőzően: leiratkozásig.

Kapcsolódó informatikai rendszerek

Az Apcom Hungary ügyviteli rendszerei és webshopja.


Ahttps://shop.apcom.eu weboldal látogatóit érintő adatkezelés és a cookie-k használata


A személyre szabott szolgáltatások biztosítása érdekében az Apcom Hungary és/vagy a kijelölt külső szolgáltató kis méretű adatcsomagokat, úgynevezett cookie-kat helyez el és olvas be a felhasználó számítógépéről. Ha a böngésző visszaküldi a korábban mentett cookie-t, a cookie-kat kezelő szolgáltató összekapcsolhatja ezeket az adatokat az adott felhasználó korábbi látogatásai során rögzített adatokkal, de csak az általa kezelt tartalmak viszonylatában.

A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint elfogadja ezeket a cookie-kat. A böngészőben kikapcsolhatja a cookie-k tárolását vagy beállíthatja, hogy a böngésző értesítést küldjön, mielőtt elhelyezi a cookie-t a számítógépen. Ezek a beállítások csak az adott böngészőre és számítógépre érvényesek. A cookie-k letiltása esetén a webhelyszolgáltató nem tudja garantálni a webhely megfelelő és teljes körű működését. A felhasználó a webhely első alkalommal történő megnyitásakor elfogadja, hogy a webhely cookie-kat helyez el a számítógépen.

Az általunk használt cookie-k a következő személyes adatokat gyűjtik össze és tárolják: IP-cím, a webhelyre vonatkozó böngészési előzmények és a webhelyen használt beállítások.

Emellett külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről részletes információk a www.google.com/analytics/ oldalon érhetőek el.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

Böngészőjében kiválaszthatja, hogy szeretné-e elfogadni a cookie-kat. A különböző böngészők különböző lehetőségeket biztosítanak a cookie-k kezelésér. Általában a böngésző felajánlja a lehetőséget a webhelyek által megbízott szolgáltatók által küldött (azaz harmadik felektől érkező) és a webhely által küldött cookie-k elfogadására, elutasítására és törlésére. Erről az adott böngésző honlapján talál további utasításokat:

•    Google Chrome

•    Firefox

•    Microsoft Internet Explorer 11

•    Microsoft Edge

•    Safari

Ha letiltja a cookie-kat a webhelyen, elképzelhető, hogy nem fogja tudni elérni a webhely bizonyos részeit, valamint hogy az oldalak bizonyos funkciói nem fognak a várt módon működni.


Az Apcom Hungary, mint adatfeldolgozó


A Rendelet alapján „adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Apcom Hungary adatfeldolgozóként látja el a nagykereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan, szállítói / viszonteladói  szerződésből eredő alábbi adatkezeléseket:

-    Visszárúval (DOA) kapcsolatos adatkezelés

-    Fogyasztói panasszal kapcsolatos adatkezelés

Az Apcom Hungary a fenti esetekben a kereskedelmi partnere, viszonteladója által részére eljuttatott végfelhasználói (fogyasztói) adatok birtokába kerül, melyeket kizárólag a szállítói / viszonteladói szerződésben foglaltak szerint tarthat nyilván és kezelhet a jótállási/szavatossági problémák, garanciaszerződésen alapuló, vagy termékfelelősségi igények körében. 

Mivel a fogyasztóval a kereskedelmi partner, viszonteladó áll szerződéses kapcsolatban, az Apcom Hungary ezen személyes adatokat nyilvántartási rendszerben nem kezeli.


Adatfeldolgozó igénybevétele az Apcom részéről


Tevékenysége végzése során az Apcom Hungary, mint adatkezelő egyes esetekben adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók a részükre az Apcom Hungary által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a Rendelettel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. 

Adattovábbítás harmadik országokba


Az Apcom Hungary, mint a Midis Group cégcsoport tagja, controlling és belső ellenőrzési célokra adatokat továbbít az Európai Unión kívül. Ha a személyes adatokat az Európai Unión kívül, úgynevezett harmadik országoknak továbbítják, a cégcsoport biztosítja a Rendelet által megkövetelt, az EU-ban előírt védelmet, és megfelel a Rendelet személyes adatok továbbításával kapcsolatos rendelkezéseinek.

Az Apcom Hungary az általa adatfeldolgozóként kezelt fogyasztói adatokat nem továbbítja.


Az érintettek jogai 


A Rendelet szóhasználata szerint az „érintett” az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható a rá vonatkozó információ, személyes adat alapján. 

Az Apcom Hungary adatkezelése tekintetében az érintettek elsődlegesen a kapcsolattartóként megjelölt személyek.

Az Apcom Hungary tájékoztatja Ügyfeleit, hogy minden olyan esetben, amikor pl. az elektronikus úton történő kereskedelmi kapcsolat létrehozása során a webshopban a Viszonteladó nevében regisztráló személy további más személy(ek) adatait adja meg, illetve a kereskedelmi szerződés megkötése, vagy a jogviszony fennállása során bármikor a viszonteladó / szerződéses partner nevében eljáró személy további más személy(ek) személyes és kapcsolattartói adatait adja meg, az Apcom Hungary vélelmezi, hogy az ezen adatok jogszerűen származnak az érintett személyektől és e tekintetben a felelősség a Viszonteladót /Szerződéses partnert terheli.

Az érintetteket az alábbiakban ismertetett jogok illetik meg.

A jogérvényesítésre irányuló kérelem teljesítése előtt az Apcom Hungarynek kötelessége azonosítani a kérelem benyújtóját.

Ha az Apcom Hungarynek megalapozott kétségei vannak kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


Tájékoztatás kérés 


A jogos érdek jogalap alkalmazásának feltétele, hogy az adatkezelő védeni kívánt jogos érdeke arányban álljon a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával. Ennek megállapítása céljából előzetesen érdekmérlegelési teszt elvégzése szükséges. Az érdekmérlegelési teszt során az Apcom Hungary mint adatkezelő:

-    azonosítja az érdekmérlegelés teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,

-    megállapítja az érintettnek az érdekmérlegelési teszt alapját képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, jogait, 

-    elvégzi az érintett jogos érdekeinek és az adatkezelő jogos érdekeinek vizsgálatát és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tehát érdekmérlegelési tesztet kell végezni, amelynek eredményéről tájékoztatni kell az érintetteket. Az Apcom Hungary erre irányuló kérés esetén tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban. 


Hozzáférési jog 


Az érintett jogosult arra, hogy az Apcom Hungarytól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:


a)    az adatkezelés céljai,

b)    az érintett személyes adatok kategóriái,

c)    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,

d)    adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

e)    az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

f)    a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

g)    ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,

h)    a automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.Az érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. 


A hozzáférési jog biztosításának gyakorlata 


Az érintett ezirányú kérésére az Apcom Hungary rendelkezésére bocsátja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, vagy ha a személyes adatok kezelése elektronikus úton valósul meg, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett kifejezetten másként kéri.

Az Apcom Hungary az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül válaszol, és amennyiben bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt.

A személyes adatok másolata iránti kérelem teljesítése alapesetben díjmentesen történik. Az Apcom Hungary az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel az egynél több példányszámban igényelt másolatokért, illetve abban az esetben, ha az adatigénylés érintett által igényelt módjánál egyszerűbb, gyorsabb, költséghatékonyabb mód is elérhető lenne.


Helyesbítéshez való jog


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Apcom Hungary indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az adatkezelés célját figyelembe véve, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.  A kiegészítés az érintett által tett kiegészítő nyilatkozat útján történhet. 


Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Apcom Hungary indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Apcom Hungary pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a Rendelet vonatkozó rendelkezése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert az közvetlen üzletszerzés érdekében történt (ideértve a profilalkotást is);

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Apcom Hungary-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


Az Apcom Hungary nem köteles törölni az adatokat, amennyiben az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

a) az alapjogok gyakorlása céljából (a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából);

b) kötelező adatkezelés esetén (a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából);

d) közérdekből (pl. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést); vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Ha az Apcom Hungary nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A kivételi szabályok ebben az esetben is érvényesek.


Adatkezelés korlátozásához való jog 


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Apcom Hungary korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Apcom Hungary ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Apcom Hungarynek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a Rendelet vonatkozó rendelkezése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Apcom Hungary mint adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az az érintett jogos indokaival szemben.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Apcom Hungary az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet (akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták).


Adatok hordozhatóságához való jog 


Az érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, az érintett által az Apcom Hungary rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Apcom Hungary akadályozná, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződéses jogalapon alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


Felhívjuk az érintettek szíves figyelmét arra, hogy az adathordozhatóság joga tehát a fenti együttes feltételek fennállása esetén gyakorolható (tehát ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul ÉS az adatkezelés automatizált módon történik). Az adathordozhatósághoz való jog tehát a jogos érdek alapján kezelt adatokra nem terjed ki.

A 29. cikk alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport (WP29) iránymutatása értelmében, mivel az adathordozhatóság joga csak az automatizált módon történő adatkezelésekre alkalmazható, így a papír alapú adatkezelésre nem vonatkozik.


Tiltakozáshoz való jog 


Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Apcom j Hungary ogos érdekén alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben az Apcom Hungary a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik).

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


A jogok gyakorlásának módja 


Az Apcom Hungary indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Apcom Hungary a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintettelektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintettazt másként kéri.

Ha az Apcom Hungary nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Apcom a tájékoztatáshoz való jog alapján igényelt információkat és az egyes jogok gyakorlásával összefüggő tájékoztatást és intézkedést alapesetben díjmentesen biztosítja. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Apcom Hungary, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)

észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy


b)

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Apcom Hungaryt terheli.


Jogorvoslati lehetőségek


Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Az Apcom Hungary adatkezelési gyakorlatára vonatkozó esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (röviden: NAIH, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.


Adatbiztonsági intézkedések


 Az Apcom Hungary annak érdekében, hogy biztosítani tudja az érintettel kapcsolatos adatok védelmét (különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen), ésszerű védelmi eljárásokat foganatosít. 

Az Apcom Hungary ezen tevékenysége során különös tekintettel van arra, hogy az érintett személyes adatának kezelése során megakadályozzon minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az érintett információjának biztonságát teljes mértékben nem lehet garantálni.

 Az Apcom Hungary az érintett információinak biztonságát a következő eszközökkel védi:

-    jelszavas védelem vagy kódolás használatával, és

-    az információkhoz való hozzáférés korlátozásáva (pl. csak azon munkavállalóink férhetnek hozzá az adathoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges) és a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozva illetéktelen személyek hálózati hozzáférését,

-    naplózással; 

-    a szerveren tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá,

-    az adatvesztés elkerülése érdekében biztonsági mentés készítésével.


Felhívjük szíves figyelmét, hogy amennyiben az érintett harmadik fél adatát adta meg, úgy az Apcom Hungary együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértő személyének megállapítása céljából.


Az adatkezelési tájékoztató hatálybalépése, későbbi módosítása


A jelen adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének napja: 2018. május 25.

Adatkezelési tájékoztató módosítása: 2020. október 15. 

 

Az Apcom Hungary fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül - a módosítás közzétételét követő hatállyal - módosítsa, frissítse. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa a jelen weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat, frissítéseket. Igény esetén -  kérésére - e-mailben is megküldjük a mindenkor hatályos tájékoztatót.